تبلیغات
...:: گنجینه زبان من / My English Treasure::... - آموزش زبان ترکی استانبولی
...:: گنجینه زبان من / My English Treasure::...
مرجع آموزش زبان انگلیسی
Welcome to your English Cottage. We have been hard at work putting together a weblog to please all you visitors who have been waiting so patiently for things to come together in a perfect blog. Thanks for coming here! As you see, We've got the usual English materials: vocabulary, grammar, idiom, proverb, poem, short stories, speaking, article and much more but to add more, We invite you to post your fruitful materials here with your own name as a new author. We will be updating the weblog with new info as always as We can so keep coming back. This weblog is for all of you so I want to make sure you are fully satisfied, surely with your sweet comments. Enjoy learning English online!

آموزش زبان ترکی استانبولی

Nevruz bayramı kutlu olsun!


آموزش خصوصی ترکی استانبولی

در منزل و محل شما

بر اساس سیستم موسسه بین المللی TÖMER

کاملا اصولی بر پایه ی گرامر

با تاکید بر نوشتن صحیح

ترجمه ی همزمان زبان ترکی

راهنمای توریستی و جهانگردی

آماده ی همکاری با شرکت ها و آژانس ها


زمان گذشته نقلی(حال کامل):

بیانگر فعلیست که در زمان گذشته انجام شده و آثارش تا الان ادامه دارد.

برای ساختن این فعل در ترکی ابتدا مصدر را حذف کرده سپس با توجه یه هارمونی اصوات یکی از چهار پسوند (miş، mış، muş، müş) را به ریشه فعل می افزاییم و در انتها پایانه های صرفی شش گانه را با توجه به هارمونی اصوات می آوریم.

پایانه های صرفی:

im,ım,um,üm iz,ız,uz,üz

sin,sın,sun,sün siniz,sınız,sunuz,sünüz

- ler,lar

مانند:

Görmek: دیدن

Görmüşüm دیده ام Görmüşüz دیده ایم

Görmüşsün دیده ای Görmüşsünüz دیده اید

Görmüş (دیده (است Görmüşler دیده اند

Almak: گرفتن

Almışım گرفته ام Almışız گرفته ایم

Almışsın گرفته ای Almışsınız گرفته اید

Almış گرفته است Almışlar گرفته اند

ساختن زمان گذشته نقلی منفی: برای ساختن منفی این نوع فعل me وma را بعد از ریشه فعل آورده و سپس با توجه به قانون هماهنگی اصوات یکی از پسوندهای mış,miş را می آوریم.در انتها نیز پایانه های صرفی زیر را می آوریم.

پایانه های صرفی:

im,ım iz,ız

sin,sın siniz,sınız

- ler,lar

مانند:

seçmek: انتخاب کردن

seçmemişim انتخاب نکرده ام seçmemişiz انتخاب نکرده ایم

seçmemişsin انتخاب نکرده ای seçmemişsiniz انتخاب نکرده اید

seçmemiş انتخاب نکرده است seçmemişler انتخاب نکرده اند

kalmak: ماندن

kalmamışım نمانده ام kalmamışız نمانده ایم

kalmamışsın نمانده ای kalmamışsınız نمانده اید

kalmamış نمانده است kalmamışlar نمانده اند

زمان گذشته نقلی سوالی: برای ساختن این حالت یکی از mu,mü,mi,mı بعد از فعل وقبل از پایانه صرفی استفاده می کنیم (با توجه به قانون هماهنگی اصوات).

مانند:

Görmek: دیدن

Görmüş müyüm? دیده ام؟ Görmüş müyüz? دیده ایم؟

Görmüş müsün? دیده ای؟ Görmüş müsünüz? دیده اید؟

Görmüş mü? (دیده؟ (است Görmüşler mi? دیده اند؟

Almak: گرفتن

Almış mıyım? گرفته ام؟ Almış mıyız? گرفته ایم؟

Almış mısın? گرفته ای؟ Almış mısınız? گرفته اید؟

Almış mı? گرفته است؟ Almışlar mı? گرفته اند؟

زمان گذشته نقلی سوالی و منفی: برای ساختن این حالت یکی از mu,mü,mi,mı بعد از فعل منفی وقبل از پایانه صرفی استفاده می کنیم (با توجه به قانون هماهنگی اصوات).

مانند:

seçmek: انتخاب کردن

seçmemiş miyim? انتخاب نکرده ام؟ seçmemiş miyiz? انتخاب نکرده ایم؟

seçmemiş misin? انتخاب نکرده ای؟ seçmemiş misiniz? انتخاب نکرده اید؟

seçmemiş mi? انتخاب نکرده است؟ seçmemişler mi? انتخاب نکرده اند؟

kalmak: ماندن

kalmamış mıyım? نمانده ام؟ kalmamış mıyız? نمانده ایم؟

kalmamış mısın? نمانده ای؟ kalmamış mısınız? نمانده اید؟

kalmamış mı? نمانده است؟ kalmamışlar mı? نمانده اند؟

* همانطور که می بینید برای سوم شخص جمع پسوند mı بعد از lar می آید.

Artık kamil oldu

زمان آینده ساده: :Gelecek zaman

برای بیان زمانی است که در آینده انجام می شود است،یعنی درآینده گوینده قصد انجام آن را دارد.برای ساختن این فعل ابتدا مصدر را از ریشه فعل حذف کرده و سپس پسوند ecek- وacak- را (با توجه به هارمونی اصوات) به آن اضافه کرده و سپس پسوندهای فاعلی شش گانه را به آن اضافه می کنیم.این پسوندهای شش گانه عبارتند از:

im ım iz ız

sin sın siniz sınız

tir tır ler lar

Görmek: مانند: دیدن

Göreceğim خواهم دید Göreceğiz خواهیم دید

Göreceksin خواهی دید Göreceksiniz خواهید دید

Görecek خواهد دید Görecekler خواهند دید

Almak: گرفتن

Alacağım خواهم گرفت Alacağız خواهیم گرفت

Alacaksın خواهی گرفت Alacaksınız خواهید گرفت

Alacak خواهد گرفت Alacaklar خواهند گرفت

حالت منفی زمان آینده ساده: برای ساختن این حالت مصدر را از ریشه منفی فعل حذف کرده پسوند ecek- (یا acak-) را به آن اضافه کرده و سپس زواید شش گانه را می آوریم.

* در این زمان معمولا ma به و me به mi تبدیل می شود. گرچه فرم اول آنها نیز رایج می باشد.

مانند: نخواهد گرفت Almayacak نخواهد گرفت Almıyacak

مانند: نیامدن : Gelmemek

Gelmiyeceğim نخواهم آمد Gelmiyeceğiz نخواهیم آمد

Gelmiyeceksin نخواهی آمد Gelmiyeceksiniz نخواهید آمد

Gelmiyecek نخواهد آمد Gelmiyecekler نخواهند آمد

Almamak: نگرفتن

Almıyacağım نخواهم گرفت Almıyacağız نخواهیم گرفت

Almıyacaksın نخواهی گرفت Almıyacaksınız نخواهید گرفت

Almıyacak نخواهد گرفت Almıyacaklar نخواهند گرفت

حالت سوالی زمان آینده ساده: برای ساختن این حالت از mi (یا با توجه به هارمونی اصوات ) استفاده می کنیم.

Görmek: مانند: دیدن

Görecek miyim? خواهم دید؟ Görecek miyiz? خواهیم دید؟

Görecek misin? خواهی دید؟ Görecek misiniz? خواهید دید؟

Görecek mi? خواهد دید؟ Görecekler mi? خواهند دید؟

Almak: گرفتن

Alacak mıyım? خواهم گرفت؟ Alacak mıyız? خواهیم گرفت؟

Alacak mısın? خواهی گرفت؟ Alacak mısınız? خواهید گرفت؟

Alacak mı? خواهد گرفت؟ Alacaklar mı? خواهند گرفت؟

حالت سوالی منفی زمان آینده ساده: برای ساختن این حالت بعد از فعلهای صرف شده پسوند mi , mı و سپس زواید شش گانه مربوط را می آوریم.

Görmemek: مانند: دیدن

Görmiyecek miyim? نخواهم دید؟ Görmiyecek miyiz? نخواهیم دید؟

Görmiyecek misin? نخواهی دید؟ Görmiyecek misiniz? نخواهید دید؟

Görmiyecek mi? نخواهد دید؟ Görmiyecekler mi? نخواهند دید؟

Almamak: گرفتن

Almıyacak mıyım? نخواهم گرفت؟ Almıyacak mıyız? نخواهیم گرفت؟

Almıyacak mısın? نخواهی گرفت؟ Almıyacak mısınız? نخواهید گرفت؟

Almıyacak mı? نخواهد گرفت؟ Almıyacaklar mı? نخواهند گرفت؟

به زودی منتظر سایر وجوه و زمانها در زبان ترکی باشید.

زمان گذشته ساده: Geçmiş kipi

برای بیان زمانی است که در گذشته به طور کامل انجام شده است،آن هم در یک لحظه.برای ساختن این فعل ابتدا مصدر را از ریشه فعل حذف کرده و سپس پسوند di- (یا dı ,du,dü) را (با توجه به هارمونی اصوات) به آن اضافه می کنیم.

Yemek: :مانند

Yedim خوردم Yedik خوردیم

Yedin خوردی Yediniz خوردید

Yedi خورد Yediler خوردند

* برای افعالی که ریشه آنها به f,s,t,k,ç,ş,h,p ختم می شوند پسوند di- (یا dı ,du,dü) به ti- (یا tı ,tu,tü) تبدیل می گردد و سپس زواید شش گانه برای صرف آورده می شود.

مانند: رفتن :Gitmek

Gittim رفتم Gittik رفتیم

Gittin رفتی Gittiniz رفتید

Gitti رفت Gittiler رفتند

صرف تعداد دیگری از افعال در زمان گذشته:

Görmek: دیدن

Gördüm دیدم Gördük دیدیم

Gördün دیدی Gördünüz دیدید

Gördü دید Gördüler دیدند

Almak: گرفتن

Aldım گرفتم Aldık گرفتیم

Aldın گرفتی Aldınız گرفتید

Aldı گرفت Aldılar گرفتند

Yapmak: انجام دادن

Yaptım انجام دادم Yaptık انجام دادیم

Yaptın انجام دادی Yaptınız انجام دادید

Yaptı انجام داد Yaptılar انجام دادند

Okumak: خواندن

Okudum خواندم Okuduk خواندیم

Okudun خواندی Okudunuz خواندید

Okudu خواند Okudular خواندند

حالت منفی زمان گذشته ساده: برای ساختن این حالت مصدر را از ریشه منفی فعل حذف کرده پسوند di- (یا ) را به آن اضافه کرده و سپس زواید شش گانه را می آوریم.

مانند:

نیامدن : Gelmemek

Gelmedim نیامدم Gelmedik نیامدیم

Gelmedin نیامدی Gelmediniz نیامدید

Gelmedi نیامد Gelmediler نیامدند

Almamak: نگرفتن

Almadım نگرفتم Almadık نگرفتیم

Almadın نگرفتی Almadınız نگرفتید

Almadı نگرفت Almadılar نگرفتند

حالت سوالی زمان گذشته ساده: برای ساختن این حالت از mi (یا با توجه به هارمونی اصوات mı,mu,mü) استفاده می کنیم.

مانند:

Aldım mı? = گرفتم؟ Almadın mı? = نگرفتی؟

Gördüm mü? = دیدم؟ Görmedin mi? = ندیدی؟

Sattı mı? = فروخت؟ Satmadı mı? = نفروخت؟

Geldi mi? = آمد؟ Gelmedi mi? = نیامد؟

Okudu mu? = خواند؟ Okumadı mı? = نخواند؟

. اصولا نمی آیند ler,lar و dir برای تمام زمانها و وجوه*


واژه efendi و اشتقاقات آن: یکی از پر کاربردترین واژه ها در زبان ترکی همین کلمه می باشد. در کل این واژه به معنای با شخصیت می باشد.اما کاربردهای مختلف آن:

efendim:

1. زمانی که کسی با شما حرف می زند و متوجه حرف او نمی شوید از این کلمه استفاده می کنید.

Siz Ali misiniz? شما علی هستید؟

جان؟ (ببخشید،چی گفتید؟) ?efendim

گفتم شما علی هستید؟ Siz Ali misiniz diye söyledim

2. به معنای خانم و آقا

بفرمایید خانم (آقا) Buyurun efendim

Taze yumurtanız var mı? تخم مرغ تازه دارید؟

3. پای تلفن و هنگام صحبت کردن:

الو Alo

بفرمایید !Efendim

Orhan var mı? اورهان هست؟

Efendim. .بفرمایید خودم هستم

4. به صورت beyefendi و hanımefendi به معنای خانم و آقا:

سلام خانم Merhaba hanımefendi

ببخشید آقا Affedersiniz beyefendi

5. به صورت beyefendi و hanımefendi به معنای ... خانم و ... آقا برای احترام بیشتر به کسی که او را نمی شناسیم:

بفرمایید تو آقا رستم. .Girin Rüstem beyefendi

سرپیل خانم آمد. .Serpil hanımefendi geldi

6. به معنای واقعی خودش یعنی با شخصیت:

O efendi bir erkek. .او مرد با شخصیتی است

نوع مطلب : آموزش زبان ترکی استانبولی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 7 دی 1391
چاپ این صفحه
جمعه 24 خرداد 1398 01:58 ق.ظ

Somebody necessarily assist to make significantly articles I would state. That is the very first time I frequented your website page and up to now? I surprised with the analysis you made to make this actual submit incredible. Excellent task!
پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397 01:00 ب.ظ
Asking questions are really good thing if you are not
understanding something completely, however this article provides fastidious understanding even.
شنبه 18 فروردین 1397 04:25 ب.ظ

Thanks, Numerous postings!

cialis prices sialis cialis dose 30mg generic cialis pro achat cialis en suisse only best offers cialis use cialis generique prix de cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis 5 mg buy
شنبه 4 فروردین 1397 08:13 ب.ظ

Cheers. Plenty of facts.

canadian drugs generic cialis cialis 5 mg effetti collateral viagra vs cialis vs levitra legalidad de comprar cialis chinese cialis 50 mg cialis 20mg can i take cialis and ecstasy cost of cialis per pill cialis 5 mg how to buy cialis online usa
پنجشنبه 2 فروردین 1397 06:41 ق.ظ

Excellent stuff. Regards!
cialis for daily use we recommend cialis info female cialis no prescription cialis 20 mg cut in half prezzo cialis a buon mercato discount cialis interactions for cialis non 5 mg cialis generici generic cialis cialis arginine interactio
جمعه 4 اسفند 1396 07:22 ب.ظ
من واقعا از صاحب این صفحه وب تشکر می کنم که
این پاراگراف فوق را در این مکان به اشتراک گذاشته است.
یکشنبه 15 مرداد 1396 11:37 ب.ظ
Excellent web site. Lots of helpful info here. I'm sending it to several
friends ans also sharing in delicious. And certainly, thanks to your sweat!
یکشنبه 15 مرداد 1396 10:12 ب.ظ
What i don't understood is in truth how you're not actually much
more neatly-favored than you might be now. You're so intelligent.
You realize therefore considerably on the subject of this subject, made me in my opinion imagine it from a lot of numerous angles.
Its like men and women don't seem to be interested until it
is one thing to do with Lady gaga! Your own stuffs great.
Always take care of it up!
شنبه 14 مرداد 1396 12:51 ق.ظ
Greetings! Very useful advice within this article! It is the little changes that produce
the most important changes. Thanks a lot for sharing!
سه شنبه 29 فروردین 1396 02:47 ب.ظ
Greetings from Idaho! I'm bored to death at work so I decided to browse your site on my
iphone during lunch break. I enjoy the info you provide here and can't
wait to take a look when I get home. I'm amazed at how quick your blog loaded on my cell phone ..
I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways, superb blog!
چهارشنبه 16 فروردین 1396 01:45 ب.ظ
Very shortly this site will be famous among all blogging and
site-building people, due to it's good articles
سه شنبه 15 فروردین 1396 09:22 ب.ظ
Hi there, You've done a fantastic job. I'll definitely
digg it and personally suggest to my friends. I am sure they will
be benefited from this site.
چهارشنبه 6 دی 1391 11:44 ب.ظ
pسلام.
به سایت نمایش یوزرنیم و پسورد نود 32 سر بزن.
واسه وبلاگت یه ابزار هست که می تونی ازش استفاده کنی.
و به کاربرهات یوزر و پسورد آپدیت آنتی ویروس نود 32 رو نشون بدی.
فکر نمی کنی اینطوری می تونی بازدید بیشتری داشته باشی؟!

http://persian-nod.ir
حالا یه سر بزن شاید به دردت خورد یا خوشت اومد.

راستی من نظر گذاشتم پس تو هم یادت نره نظر بدیا!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


تبلیغات
نظرسنجی
How do you like my weblog?
جدیدترین اکانت های نود 32
Visitors
  free counters
Live Traffic Feed
Longman Dictionary
Daily Reference
  Word of the Day

  Article of the Day

  This Day in History

  Today's Birthday

  In the News

  Quote of the Day
Visitors in the MAP
Needed Programs
Top Misspelled Words
  Top Misspelled Words 2009

  این وبلاگ را صفحه خانگی خود كن !    به مدیر وبلاگ ایمیل بزنید !    این وبلاگ را به لیست علاقه مندی های خود اضافه كنید !

   

آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
امکانات دیگر
تماس با ما
Pichak go Up

All material on this site is © 2010 www.english-world.mihanblog.com